دفتر چاپ و نشر مجلات

با توجه به جایگاه مجلات علمی- تخصصی و در راستای برنامه راهبردی دانشگاه و به منظور توسعه کیفی و کمی مجلات، به عنوان اولین گام آئین‌نامه شورای چاپ و نشر مجلات دانشگاه علم و صنعت ایران با استناد به مفاد آئین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور و مصوبات دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مورد بازنگری قرار گرفت و به تأیید هیأت رئیسه دانشگاه رسید.

اهم وظایف شورای چاپ و نشر مجلات دانشگاه

• تبیین سیاست‌های دانشگاه در ارتقای کیفی و کمی، توسعه و تجدید نشر مجلات علمی- تخصصی
• تهیه و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز چاپ و نشر مجلات علمی- تخصصی
• تعیین شاخص‌های ارزیابی نشریات بر اساس معیارهای اصلی کمیسیون بررسی نشریات علمی- تخصصی کشور و مؤسسات معتبر بین‌المللی
• بررسی درخواست چاپ و نشر مجلات جدید
• انتخاب و پیشنهاد سردبیران مجلات علمی- تخصصی به ریاست محترم دانشگاه جهت صدور حکم برای یک دوره سه ساله
• انتخاب اعضای هیأت تحریریه (گروه دبیران)
• ارزیابی سالیانه مجلات موجود و ارائه راهکار جهت ارتقاء کیفی
• تعیین شاخص‌های حمایت از مجلات بر اساس ارزیابی عملکرد
• تعیین میزان دستمزد سردبیران، اعضای هیأت‌ تحریریه و داوران مقالات علمی

International Journal of Civil Engineering

This journal publishes original papers on interdisciplinary theoretical and practical research related to the broad spectrum of civil engineering, encompassing all related sub-topics. The journal provides a forum for the international civil engineering community to present and discuss matters of major interest, including new developments in civil regulations. Coverage includes Structures; Geotechnics; Transportation; Environment; Earthquakes; Water Resources; Hydraulic and Hydraulic Structures; Construction Management and Materials.

International Journal of Industrial Engineering and Production Research

International journal of Industrial Engineering and Production Research (IJIEPR) is a scholarly open access, peer-reviewed, quarterly and fully refereed journal with a primary objective to provide the academic community and industry for the submission of new ideas, the state of the art research results and fundamental advances in all aspects of industrial engineering. The aim of this journal is to provide a platform for engineers and academicians all over the world to promote, share, and discuss various new issues and developments in different areas of industrial engineering.

Iranian Journal of Materials Science and Engineering

Iranian Journal of Materials Science and Engineering is published quarterly by the Iran University of Science and Technology (IUST), Iranian Metallurgical Society, and Iranian Ceramic Society and publishes original scientific research papers in the broad area of Engineering Materials.

Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering

The Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE) is an open-access peer-reviewed journal devoted to publishing original papers of high technical standards with a suitable balance of practice and theory related to the broad topics in the field of Electrical and Electronic Engineering.

International Journal of Architecture and Urban Planning (IJAUP)

The International Journal of Architecture and Urban Planning (IJAUP) has been published for the purpose of enhancing architectural and planning scholars in design, history, urbanism, cultural studies, and technology fields. IJAUP provides a link between theory and practice for researchers and practicing professionals
IJAUP is a peer-reviewed international journal in the field of architecture and urban planning published biannual since 2008.

International Journal of Optimization in Civil Engineering (IJOCE)

The International Journal of Optimization in Civil Engineering (IJOCE) provides a vehicle for publishing information about different aspects of civil engineering optimization. This journal covers a wide range of topics related to:

Optimal design of structures,
Optimal analysis of structures,
Optimization in construction management,
Optimal design of hydraulic networks,
Optimization in transportation,
Optimization of building energy,
Other aspects of optimization in civil engineering.

Automative Science and Engineering (ASE)

Iranian Society of Automotive Engineers (ISAE) is proud to introduce its new Open Access journal entitled “Automotive Science and Engineering (ASE)” to be published quarterly starting from the first of January. The journal is supported by the Iranian Society of Acoustics and Vibration (ISAV).

The journal has received the “Scientific-Research” grade from the Iran Ministry of Science, Research, and Technology and is the first academic journal of this grade in the field of automotive technology in the region.

 

International Journal of Railway Research (IJRARE)

The International Journal of Railway Research (IJRARE) is an international medium covering significant advances and developments worldwide in the field of Railway Engineering. IJRARE is officially supported by the Center of Excellence in Railway Transportation. IJRARE is a multidisciplinary journal and is planned to be published 2 issues per year. This journal covers advances in theoretical and applied research on Under-ground and Urban Railway Systems, Rolling Stock, Railway Track and Constructions, Electrical Railway, Control and Signaling, Railway Economics, Railway Operations and Management and Railway Safety. This journal officially sponsors the International Conference on Recent Advances in Railway Engineering (ICRARE).

فهرست